Crazy Guides Communism Tours Nowa Huta Contact
Regulamin 111

Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez organizatora turystyki – CrazyGuides.com

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje uczestnictwo we wszystkich usługach turystycznych i transportowych organizowanych przez organizatora turystyki i licencjonowaną firmę transportową – CrazyGuides.com na podstawie art. 385(1) Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

2. Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, Usługi Przewozowe, Trasy i Opisy Imprez Turystycznych wraz z cenami prezentowane na stronie internetowej stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych. Ostateczna cena liczona jest zawsze w polskich złotych, wyceny w EUR lub GBP są jedynie orientacyjne.

3. Organizatorem turystyki i wykonawcą usług przewozowych jest Michał Ostrowski Crazyguides, ul.J.Palacha 5/24, 31-325 Kraków, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Biur Podróży prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, wpis nr. Z/26/2008, Licencja Przewozowa nr 0054245.

4. Niniejsze warunki, o ile nie zostały uzgodnione indywidualnie, mają zastosowanie również do umów zawieranych z innymi organizatorami wycieczek lub firmami.

II. Definicje

Organizator – Crazyguides.com (CG) działający jako organizator turystyki, organizujący imprezy turystyczne w Polsce lub działający jako licencjonowana firma transportowa.

Klient (turysta) - osoba, która udaje się do innej miejscowości poza swoim zwykłym miejscem zamieszkania i zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usługi turystycznej na własny rachunek lub na rzecz innej osoby.

Rezerwacja (zapytanie) – oferta Klienta zawarcia umowy poprzez wypełnienie formularza zapytania, e-mail, telefon lub osobiście.

Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych lub przewozowych. Umowa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy organizator prześle klientowi potwierdzenie, a klient zagwarantuje rezerwację.

Strona internetowa – www.crazyguides.com

III. Zawarcie umowy

1. Klient składa ofertę zawarcia umowy poprzez wypełnienie formularza zapytania ofertowego, przesłanie go drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Klient oświadcza, że ​​jego możliwości fizyczne i emocjonalne pozwalają na udział w wybranej wycieczce. Osoba dokonująca rezerwacji usługi turystycznej działa również w imieniu wszystkich pozostałych uczestników wycieczki, na rzecz których dokonywana jest rezerwacja, biorąc tym samym odpowiedzialność za przestrzeganie przez tych pozostałych uczestników postanowień umowy. CG nie zapewnia szczególnej opieki osobom nieletnim i osobom, których zdolność do czynności prawnych jest lub może być ograniczona. Osoby takie mogą uczestniczyć w usługach turystycznych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

2. CG potwierdza dostępność żądanych usług turystycznych oraz ceny wycieczek i prosi klienta o zagwarantowanie rezerwacji.

3. Klient gwarantuje rezerwację poprzez przesłanie numeru ważnej karty kredytowej, wpłacenie zadatku lub wpłacenie całej kwoty z góry. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora.

4. Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą przesłania przez CG do Klienta e-maila potwierdzającego. E-mail potwierdzający zawiera wszystkie ważne dane, takie jak godziny odbioru, numery kontaktowe, metody płatności za usługi oraz indywidualne zasady anulowania rezerwacji, jeśli mają zastosowanie.

IV. Odpowiedzialność Organizatora i Klienta

1. CG zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, mając na uwadze profesjonalny charakter prowadzonej działalności.

2. CG ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy, chyba że zostało ono spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta lub jakiejkolwiek Osoby Trzeciej niezaangażowanej w świadczenie usług; jeżeli powyższych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani im zapobiec oraz o ile awaria nie została spowodowana zdarzeniami o charakterze siły wyższej.

3. CG nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe z udziału Klienta w innych wydarzeniach podczas jego pobytu, nie organizowanych przez CG.

4. W przypadku niedostarczenia usługi zgodnie z opisem zawartym w umowie, CG jest zobowiązane do zorganizowania usługi zastępczej, która powinna mieć taki sam lub wyższy standard i nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Organizatora.

5. CG ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi turystycznej do kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny wycieczki w stosunku do każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy obrażeń ciała.

6. CG nie oferuje żadnych zwrotów w sytuacjach, gdy Klient nie uczestniczył w wycieczce, ponieważ Klient:

a) spóźnił się na odbiór powyżej 15 min

b) odmówił wzięcia udziału w wycieczce

c) wystąpił przypadek siły wyższej

7. CG informuje o możliwości 15-minutowych opóźnień w odbiorze wycieczek obejmujących transport, ze względu na duże natężenie ruchu w centrum Krakowa.

8. CG nie ponosi odpowiedzialności za skradziony, zagubiony lub uszkodzony bagaż z winy Klienta

9. CG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub dodatkowe wydatki poniesione przez Klienta z przyczyn pozostających poza kontrolą CG lub wynikających ze zdarzeń siły wyższej.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z własnej winy w trakcie całej wycieczki i jest zobowiązany do naprawienia szkód w miejscu ich powstania z własnych środków. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

11. CG zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Klientem w przypadku, gdy Klient uporczywie łamie regulamin lub jego zachowanie nie jest zgodne ze zwyczajowo przyjętymi wartościami lub nie stosuje się do wszystkich zasad i wskazówek pracowników CG dotyczących trasy, organizacji i planu przejazdu podczas wycieczki. W takich sytuacjach CG zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty przez Klienta pełnej ceny wycieczki.

12. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych przepisów. CG informuje, że na terenie UE można podróżować na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Dzieci muszą posiadać własny dokument tożsamości, czyli paszport lub mogą być wpisane do paszportów rodziców. Dzieci zarejestrowane tylko w dowodzie tożsamości rodziców nie mogą przekraczać granic międzynarodowych. Klient zobowiązany jest do posiadania paszportu (wizy, jeśli jest wymagana) ważnego przez cały czas trwania wycieczki oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wycieczki (lub ważnego dowodu osobistego w przypadku obywateli UE).

V. Anulacje

1. O wszelkich zmianach/anulacjach Klienta CG powinno być informowane drogą mailową. W przypadku niektórych rezerwacji CG może indywidualnie ustalić specjalne zasady anulowania ważne tylko dla tej pojedynczej rezerwacji. Jeżeli nie uzgodniono tego indywidualnie z Klientem, zastosowanie mają ogólne warunki opisane poniżej.

a) Rezerwacje do 10 osób.

Anulowanie do 14 dni przed datą wycieczki jest bezpłatne. Anulacje dokonane po tym okresie podlegają opłacie anulacyjnej w wysokości 50% (całkowitej ceny wycieczki).

c) Rezerwacje dla 10 i więcej osób.

Anulowanie do 30 dni przed datą wycieczki jest bezpłatne. Anulacje dokonane po tym okresie podlegają opłacie anulacyjnej w wysokości 50% (całkowitej ceny wycieczki).

4. CG zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w dowolnym momencie, jeśli wystąpi zdarzenie siły wyższej. W przypadku anulowania rezerwacji z winy CG Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową. W takich okolicznościach Klientowi zostanie zaoferowany pełny zwrot płatności.

VI. Reklamacje

1. Klient powinien zgłaszać wszelkie problemy bezpośrednio do przedstawiciela CG (kierowcy, przewodnika) w celu umożliwienia mu rozwiązania problemu. Jeśli Klient nadal jest niezadowolony, powinien zgłosić ten fakt do CG drogą mailową w ciągu 14 dni od daty wycieczki. W przypadku uznania reklamacji (w terminie 30 dni) CG zrekompensuje stratę w wysokości proporcjonalnej do straty, nie wyższej jednak niż cena wycieczki.

VII. Ubezpieczenie

1. Wszyscy Klienci GK objęci są ustawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem obejmującym zwrot wpłat dokonanych przez Klienta w przypadku niewykonania przez Organizatora zobowiązań umownych oraz pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsce wyjazdu.

2. CG zaleca wykupienie przed przyjazdem do Polski indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego również koszty rezygnacji z imprezy turystycznej.

VIII. Zmiany usług lub cen

1. CG zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanej i potwierdzonej ceny wycieczki. W przypadku konieczności podwyższenia ceny CG jest zobowiązane do udowodnienia: wzrostu kosztów transportu; wzrost opłat urzędowych; wzrost podatków lub opłat za usługi turystyczne; wzrost kursu waluty.

2. Cena ustalona w umowie z Klientem nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed wyjazdem. W przypadku podwyższenia ceny o więcej niż 15% Klient ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.

IX. Jurysdykcja

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem polskim. We wszystkich sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej, które powinno być rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Crazyguides.com.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „Michał Ostrowski CrazyGuides”, prowadząca działalność pod adresem: ul.J.Palacha 5/24, 31-325 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9451841433, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów: adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon +48 5000 91 200.

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

A. Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;

5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;

9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

10.  informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu: administrowania naszą stroną internetową i biznesem; personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie; umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej; wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej; świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej; wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie; przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej; wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś; wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera); przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych); dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji); zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną; zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom; weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe: w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi; w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom); nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Międzynarodowe transfery danych

1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

F. Zachowywanie danych osobowych

1. W Niniejszej Sekcji F określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji F zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe: w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

H. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

1. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości, tym celu, zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem.

2. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

3. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

4. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

L. Ciasteczka

1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

2. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane: używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę; śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny;  umożliwić korzystanie z koszyka na stronie; poprawić użyteczność strony internetowej; analizować korzystanie ze strony internetowej; administrować stroną internetową; zarządzać witryną; zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej; personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika; kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników. 

3. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład: w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”; w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

4. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

5. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład: w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie, w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

6. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 01.01.2022 r

 

 wróć